អំពីយើង

ដោយមើលឃើញពីភាពអសកម្មរបស់មន្រ្តីនៅក្នុងស្ថាប័នមួយចំនួនដែលមិនបាន

យកចិត្តទុកដាក់នោះ ទើបកូនខ្មែរអង្គរបានចាប់ផ្តើមបងើ្កតគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន

មួយនៅថ្ងៃទី ២៧ កញ្ញា ២០១០ ដែលមានឈ្មោះថា www.konkhmerangkor2010.wordpress.com ដើម្បីបង្ហាញពីអំពើមួយចំនួន

មន្រ្តីមួយចំនួនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ ដែលវាអាចបំផ្លាញដល់មុខមាត់

របស់ប្រទេសកម្ពុជា ជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់មេដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន

ដែលមានសម្តេច ហ៊ុន សែន ជានាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​ ។ ដូច្នេះក្នុងនាមកូនខ្មែរមួយរូប សូមទទួលនូវរាល់លិខិតមិត្តអ្នកអាន

ទាំងអស់ដែលបានផ្ញើមកអោយជួយផ្សព្វផ្សាយពីបពា្ហអ្វីមួយដែលបាន

កើតនិងកំពុងកើតនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្ន ហើយកូនខ្មែរអង្គរ

ក៏សូមទទួលនូវការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាផងដែរ តាមរយៈអ៊ីម៉ែល konkhmerangkor2010@gmail.com

សូមអរគុណ​!

Advertisements